Seksi Kelahiran

Pimpinan: 
Navratilova, SH
NIP: 
-
Pangkat/Golongan: 
III/c, Penata
Pendidikan Terakhir: 
S1 Hukum
Foto: 
E-Mail: 
-
Tugas Pokok & Fungsi: 
TUGAS : membantu kepala bidang memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Seksi Kelahiran sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. FUNGSI : a. penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Kelahiran sesuai dengan rencana kerja dinas; b. pelaksanaan kebijakan pencatatan sipil yang meliputi : kelahiran; c. pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Kelahiran; d. pelaksanaan verifikasi dan validasi data penduduk yang menyangkut pelayanan pembuatan akta kelahiran, pengangkatan anak serta pengesahan dan pengakuan anak; e. pemberian pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa penting tentang kelahiran, pengangkatan anak serta pengesahan dan pengakuan anak; f. pelaksanaan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, pengangkatan anak serta pengesahan dan pengakuan anak; g. pelaksanaan penatausahaan dokumentasi hasil pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, pengangkatan anak serta pengesahan dan pengakuan anak; h. pelaksanaan pencatatan perubahan dan pembatalan akta akta kelahiran, pengangkatan anak serta pengesahan dan pengakuan anak; i. pemberian jaminan kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa penting; j. penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan yang menyangkut urusan kelahiran ; k. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan; m. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; n. pembinaan pegawai/staf yang ada dibawahnya; o. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Program Kerja: 
-
Data Staf: 
-

Seksi Kelahiran