Seksi Kelahiran

Pimpinan

Nama Pimpinan
Navratilova, SH
NIP
-
Pangkat / Golongan
III/c, Penata
Pendidikan Terakhir
S1 Hukum
E-Mail
-
Tugas Pokok dan Fungsi

TUGAS :

membantu kepala bidang memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Seksi Kelahiran sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI :

a. penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Kelahiran sesuai dengan rencana kerja dinas;
b. pelaksanaan kebijakan pencatatan sipil yang meliputi : kelahiran;
c. pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Kelahiran;
d. pelaksanaan verifikasi dan validasi data penduduk yang menyangkut pelayanan pembuatan akta kelahiran, pengangkatan anak serta pengesahan dan pengakuan anak;
e. pemberian pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa penting tentang kelahiran, pengangkatan anak serta pengesahan dan pengakuan anak;
f. pelaksanaan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, pengangkatan anak serta pengesahan dan pengakuan anak;
g. pelaksanaan penatausahaan dokumentasi hasil pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, pengangkatan anak serta pengesahan dan pengakuan anak;
h. pelaksanaan pencatatan perubahan dan pembatalan akta akta kelahiran, pengangkatan anak serta pengesahan dan pengakuan anak;
i. pemberian jaminan kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa penting;
j. penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan yang menyangkut urusan kelahiran ;
k. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
m. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
n. pembinaan pegawai/staf yang ada dibawahnya;
o. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Program Kerja

-


-